Hüsn-i Hattın Beyefendisi: Mâcid Ayral

Ahmed Râkım Boren, Tuğrakeş İsmâ‘il Hakkî Altunbezer ve Hulûsî Yazgan gibi değerli hattatların taht-ı tedrisinde yetişerek, Türk hat san‘atının büyük bir buhran yaşadığı geçtiğimiz yüzyılda, sülüs, celî sülüs ve ta’lik kalemlerinin ma’rûf hattatlarından biri haline gelen Mâcid Ayral, hüsn-i hattaki kudreti ve imzasız yazıların kime ait olduğunu, tarihi ve dönemine kadar tefrîk edebilecek kadar derin hat bilgisi … More Hüsn-i Hattın Beyefendisi: Mâcid Ayral

Kâmil Ülgen

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olan Kâmil Ülgen Bakkal Ârif Efendi’den sülüs ve nesihten icâzet almış, celi sülüste tekemmül için devam ettiği Sâmî Efendi’den ayrıca ta’lik dersleri alarak hutut-ı mütenevvi’âda mâhir bir hattat olmuştur. Harbiye Nezâreti’ndeki resmî görevi dışında Matba’a-i Askeriyye’nin hattatlığını der-uhde eyleyen Kâmil Ülgen daha sonra Büyük Millet … More Kâmil Ülgen

Mehmed Bâhir Yesârî

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nin hatt-ı ta’lik mu‘allimi Mehmed Bâhir Efendi’nin hafîdi ve Bâb-ı Âlî Nişân Kalemi’nin mümeyyiz mu‘avinlerinden ve ta’lik hattatlarından Hacı Mehmed Besim Vefâ’î Efendi’nin oğlu olan Mehmed Bâhir Yesârî dedesinden ve babasından intikal eden san’atı yaşatmış ta’lik-büvislerdendir.  Sağlık sorunları nedeniyle tahsiline devam edemeyince marangozluğa yönelmiş ve bilhassa musıkî aletlerinin îmâli ile meşgul olmuş … More Mehmed Bâhir Yesârî

Abdülkadir Kadrî Efendi

Hüsn-i hatta Üsküdar’daki Ravzâ-i Terâkkî Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimi Hasan Tal‘at Bey’den rık‘a ve dîvânî meşkederek giren ve daha sonra Nûr-ı Osmâniye’deki meşkhânede Bakkal Ârif Efendi’nin taht-ı tedrisinde devam eden Abdülkadir Kadrî Efendi, ayrıca Sâmî Efendi’den de ta’lik meşketmiştir. Her iki hocasından da mücâz olduktan sonra bir müddet Evkaf Matba’ası’nın hattatlığında bulunmuş ve daha sonra … More Abdülkadir Kadrî Efendi

Mehmed Elif Efendi

Sütlüce’deki Hasırîzâde Dergâhı şeyhi Mehmed Elîf Efendi, Sa’diyye hâricinde Şâzeliyye ve Mevleviyye hilâfetine mâlik, Meclis-i Meşihât Riyâseti’ne kadar yükselmiş meşâyihten olduğu gibi, senelerce müderrislik ve tedrîs-i Mesnevî ile meşgul olmuş ulemâdan idi. Bu nedenle vefâtına kadar post-nişinliğini yürüttüğü tekke, dönemin en önemli ilim, kültür ve san’at merkezlerinden  biri haline gelmiştir. Bunca ilmin yanında san’atdan da halî kalmamış olan Mehmed Elif Efendi, şeyhi … More Mehmed Elif Efendi

Arapzâde Mehmed Behçet Efendi

Pek çok şeyhü’l-islâm ve kazaskerin yanında, bir hayli ta’lik-nüvis çıkarmış olan Arapzâde Ailesi’ne mensûb olan Mehmed Behçet Efendi, büyükbabası Mehmed Sa’dullah Efendi’den ve vaktin bir diğer nâmlı ta’lik-nüvisi olan Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey’den ayrı ayrı ta’lik dersleri almıştır. Eğitimini ikmal eyledikten sonra târik-i tedrîste yoluyla ilerleme çabası içine girdiğinden yazı ile fazlaca iştigal etmemiş olan Arapzâde Mehmed Behçet … More Arapzâde Mehmed Behçet Efendi

Ahmed Râkım Boren

Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nin son hüsn-i hat mu‘allimi olan Ahmed Râkım Boren, aynı görevde bulunmuş olan Mehmed Rüşdî Efendi’nin torunu ve Alî Râsim Efendi’nin oğlu olarak, hattatlığı bir baba mesleği olarak ittihâz etmiş erbâbdandır.  Sülüs ve nesihi babasından, asıl mahâret göstermiş olduğu hatt-ı ta’liki ise Sâmî Efendi’den meşketmiş olan Ahmed Râkım Boren, yazının tebeddülü üzerine hattatlığa nihâyet … More Ahmed Râkım Boren

Hâkimiyet Milletindir!

Hattat Hulûsî Yazgan’ın Celî Ta’lik “Hâkimiyet Milletindir” Levhâsı   Gâzî Mustafa Kemal Paşa’nın du‘alarla, tekbîrlerle açmış olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi binâsında, başkan kürsüsünün hemen üzerine asılmış bulunan bu hüsn-i hat şâheseri, Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez düstûrunu ihtivâ etmektedir. Bu demokrasi mabedinin, milletvekilleri içerisinde olduğu halde bombardıman edildiğine şahid olduğumuz şu günlerde, unutmuş olanların kulaklarına küpe … More Hâkimiyet Milletindir!

Kastamonulu Bir Ta’lik-nüvis: Mehmed Alî Efendi

Kastamonu’nun yetiştirmiş olduğu değerli ta’lik-nüvislerden biri olmakla birlikte, terceme-i hâli mu’allâkta kalmış hattatlardan biri olan Mehmed Alî Efendi, âsârına memleketine nisbetle ketebe düştüğünden, hattâtîn meyânında “Kastamonî” künyesiyle iştihâr eylemişti. Hatt-ı ta’liki evvelâ Kastamonu Kadısı olduğu esnâda Mehmed Sâmih Molla’dan ve daha sonra İstanbul’da Sûzîzâde Hâfız İsmâ‘il Hakkî Efendi’den meşketmiş, ayrıca tekemmül için uzun müddet Mirzâ Aka Afşâr … More Kastamonulu Bir Ta’lik-nüvis: Mehmed Alî Efendi

Seyyid Mehmed Bâhir Efendi

Enderûn-ı Hümâyûn’un ta’lik mu’allimi olan Seyyid Mehmed Bâhir Efendi, zamanının şeyhü’l-hattâtîni addolunacak derecede kudretli ta’lik-nüvis olmakla birlikte, Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin geliştirdiği yeni üslûb ile popülerliğini yitirmiş olan eski tarzın temsilcisi olduğu için olsa gerek, terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmât son derece azdır. Kazasker Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey’den meşkettiği hatt-ı ta’likte zamanının mümtaz simalarından biri olarak senelerce Enderûn-ı Hümâyun’da ders vermiş olan Seyyid Mehmed Bâhir … More Seyyid Mehmed Bâhir Efendi