Osmanlı Hat San’atının Son Üstâdı: Sâmî Efendi

Türk hat san’atının şüphesiz en önemli isimlerinden biridir Sâmî Efendi. Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’ndeki mesâ’îsi esnâsında aldığı “Sâmî” mahlâsı ile nice asara ketebe düşmüş olan hattatımız, Boşnak Osmân Efendi’den öğrenmiş olduğu hat san’atında, Mustafa Râkım Efendi’nin en değerli tilmizlerinden olan Mehmed Şâkir Recâ’î Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Bekir Nâsih Efendi, Ebû-bekir Mümtâz Efendi gibi zamanın ünlü hattatlarından … More Osmanlı Hat San’atının Son Üstâdı: Sâmî Efendi

Sâmî Efendi

Türk hat san’atının Osmanlı Dönemi’ndeki son büyük temsilcisi olarak kabul edilen Sâmî Efendi, Kıbrısîzâde İsmâ‘il Hakkî Efendi’den mücaz bir ta’lik hattatı idi. Ayrıca daha sonra Melek Paşa hafîdi Alî Haydar Bey’in dersine müdavemetle Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin çığır açan üslûbunun inceliklerini öğrenen Sâmî Efendi, ta’likte ve bilhassa celîsinde yegâne-i zamandır. Yesârîzâde’nin Beylerbeyi Sarayı’nın kapısı üzerine mahkûk kitâbesinden … More Sâmî Efendi