Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey

Sadrazâm Yağlıkçızâde Mehmed Emîn Paşa’nın hafîdi ve Rumeli kazaskerlerinden Mehmed Emîn Bey’in oğlu olan Abdülkadir Bey, babası gibi ilmiye kademelerinde ilerleyerek bilfiil Anadolu Kazaskeri ve daha sonra Rumeli Sadâreti pâyesine na’il olmuştur. Sicill-i Osmânî mü’ellifinin, “ulûm u fünûn-ı şettâye vâkıf ve hüner-mend, umûr-ı siyâsiyyeden hâbir” bir zât olarak tanıttığı Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey, hatt-ı ta’liki evvelâ babasından ve daha … More Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey

Hüsn-i Hattın Beyefendisi: Mâcid Ayral

Ahmed Râkım Boren, Tuğrakeş İsmâ‘il Hakkî Altunbezer ve Hulûsî Yazgan gibi değerli hattatların taht-ı tedrisinde yetişerek, Türk hat san‘atının büyük bir buhran yaşadığı geçtiğimiz yüzyılda, sülüs, celî sülüs ve ta’lik kalemlerinin ma’rûf hattatlarından biri haline gelen Mâcid Ayral, hüsn-i hattaki kudreti ve imzasız yazıların kime ait olduğunu, tarihi ve dönemine kadar tefrîk edebilecek kadar derin hat bilgisi … More Hüsn-i Hattın Beyefendisi: Mâcid Ayral

Bursa Hattatlarından Kürtzâde İbrâhim Efendi

Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, tahsîli için gitmiş olduğu İstanbul’da Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih meşketmiştir. İcâzetini ondan almış olmakla beraber Ağakapılı İsmâ‘il Efendi’den de bir hayli istifâde ile hem Şeyh vadisinde ve hem de Hafız Osman tarzında kudretli bir hattat haline gelmiştir.  Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Bursa’ya dönerek Orhâniye Cami’nin hatibliğini yapmağa … More Bursa Hattatlarından Kürtzâde İbrâhim Efendi

Sikke Ressamı Ömer Efendi

Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis tarafından ta’yin edildiği Sikke-i Hümâyûn ressamlığında uzun müddet müstâhdem kalmış olduğundan, hattâtîn meyânında “sikke ressamı” künyesiyle yâd olunmuş olan Ömer Efendi, yazı hayatına Enderûn-ı Hümâyûn’daki tahsîli esnasında Kâtû Mehmed Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri alarak başlamıştır. Sultan Ahmed Hân-ı Sâni’ye hediye ettiği Kur‘ân-ı Kerîm’in beğenilmesi üzerine ihsâna nâ’il olduğu gibi, bunu Ravzâ-i Mutahhara’ya götürmekle … More Sikke Ressamı Ömer Efendi

Hezârfen Hattatlarımızdan Burusevî Mehmed Efendi

Bursalı olduğundan âsârına memleketine nisbetle “Burusevî” künyesiyle ketebe koymuş olan Mehmed Efendi, türlü fen ve san‘ata olun vukufu nedeniyle hattâtîn meyânında “Hezârfen” lâkabı ile müştehir olmuştur. Bursa’da bulunduğu eyyâmda tezhîb ve ebrû dersleri yanında, Kürtzâde İbrahim Efendi’den sülüs ve nesih meşketmiş, tahsil için gittiği İstanbul’da da, hocasının hocası Hâfız Osman’dan uzun süre istifâde ederek, bî-nazir bir … More Hezârfen Hattatlarımızdan Burusevî Mehmed Efendi

Mevlevî Bir Hattat: Suud Yavsi Ebussuudoğlu

Muhsinzâde Abdullah Bey’in değerli şâkirdlerinden olan Suud Yavsi Ebussuudoğlu, âsârına düşmüş olduğu ketebeye istinâden hattâtîn meyânında “Su‘udü’l-mevlevî” nâmıyla yâd olunmaktadır. Hattâtînden Mehmed Şevket Vahdetî Bey’in hafîdi ve küttâbdan Mehmed Rızâ Safvet Bey’in oğlu olan bu değerli hattat, Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’nde başladığı me’muriyeti esnâsında Sâmî Efendi, Kâmil Akdik ve Tuğrakeş İsmâ‘il Hakkî Altunbezer’den de istifade … More Mevlevî Bir Hattat: Suud Yavsi Ebussuudoğlu

Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi

Ak Molla Ömer Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattat olan Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi kalemindeki metânet ve sür‘at ile meşhur hattâtînden olup Muhsinzâde Abdullah Bey’in müşâhede etmiş olduğu “454” rakam ile yazdığı kelâm-ı kadîminden, bir hayli nüshâ-i mübâreke istinsâhına muvaffâk olduğu anlaşılmaktadır. Habîb Efendi’nin ifâdesine göre; “evâ’il-i hâlinde lâ’ubâli-meşreb, rind-etvâr ve mübtelây-ı hamr ü hûmâr” iken bilâhare tevbe etmiş … More Çemşir Hâfız Mehmed Sâlih Efendi

Eyüplü Bir Hattat: Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi

Eyüp’te doğduğu ve ömrü boyunca orada mûkim kaldığı için “Eyyûbî Râşid” nâmı ile ma’rûf olan Mehmed Râşid Efendi, Hâlid bin Zeyd Hazretleri’nin türbedârı olma şerefine na’il olan hattatlardandır. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn’un küşâdında sülüs ve nesih mu‘allimliğine de nasbedilmiş olan Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi, Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin vefatından sonra Nakşidil Vâlide Sultan’ın Eyüp’te binâ ettirdiği mektebin yazı … More Eyüplü Bir Hattat: Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi

Seyyid Mustafa Kadızâde

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Eserlerine “Seyyid Mustafa Kadızâde” künyesiyle ketebe koymuş olduğundan, o isimle meşhur olan hattatımız, Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’den öğrenmiş olduğu sülüs ve nesihte zamanının önde gelen isimlerinden biri idi. Günümüze bir hayli âsârı ulaşmış olan Seyyid Mustafa Kadızâde’nin H. 1166/M. 1753 tarihli Kur‘an-ı Kerîm’inin özel koleksiyonda, H. 1168/M. 1755 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ının … More Seyyid Mustafa Kadızâde

Mehmed Emîn Rüşdî Efendi

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Beyâzıt’ta bulunan Eski Saray’ın teberdârlarından ve Devletlû İkinci Kadın Hazretleri’nin ittiba’ından olan Mehmed Emîn Rüşdî Efendi, Râgıb Paşa Kütüphânesi’nin hâfız-ı kütûbu Kütahyalı Mahmud Râcî Efendi’nin tilâmizinden olup daha ziyâde müstensihlik sahasında ibrâz-ı fa’âliyet etmiş hattâtîndendir. Muhtelif kütüphâne ve koleksiyonlarda bulunan dest-i hattıyla muhârrer bir hayli kütûb-i nefîse bulunan Mehmed Emîn Rüşdî Efendi için İbnülemin … More Mehmed Emîn Rüşdî Efendi