Hatt-ı Ta’likin “Kazasker”i Mustafa İzzet Efendi

Türk hat san’atındaki asıl şöhretini sülüs ve nesihte ibraz eylediği kudrete borçlu olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’den mücaz olduğu ta’likte de nice asar-ı bedi’a vücuda getirmiştir. Ta’like, hüsn-i hatta nâm salmaya başladıktan çok sonra, Sultan Mahmud’a ser-mü’ezzin olduğu tarihlerde başlamış olan Mustafa İzzet Efendi’nin, sonradan dahil olduğu bu vadide, devrinin en önemli … More Hatt-ı Ta’likin “Kazasker”i Mustafa İzzet Efendi

Hüsn-i Hattın Askeri: Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Aklâm-ı sitteyi, Galata Sarayı’ndaki eğitimi esnâsında, Hamidiyye Evkafı kaymakamı Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’den meşk etmiş olan Mustafa İzzet Efendi, hasletindeki yüksek istidâddan dolayı hüsn-i hatta kısa zamanda kemâle erişmiş, eslâfın yazılarını tetkikle kendi üslubunu te’sis ederek, çağdaşları arasında mümtâz bir mevki elde etmişti. … More Hüsn-i Hattın Askeri: Kazasker Mustafa İzzet Efendi