Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey

Sadrazâm Yağlıkçızâde Mehmed Emîn Paşa’nın hafîdi ve Rumeli kazaskerlerinden Mehmed Emîn Bey’in oğlu olan Abdülkadir Bey, babası gibi ilmiye kademelerinde ilerleyerek bilfiil Anadolu Kazaskeri ve daha sonra Rumeli Sadâreti pâyesine na’il olmuştur. Sicill-i Osmânî mü’ellifinin, “ulûm u fünûn-ı şettâye vâkıf ve hüner-mend, umûr-ı siyâsiyyeden hâbir” bir zât olarak tanıttığı Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey, hatt-ı ta’liki evvelâ babasından ve daha … More Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey

Kâmil Ülgen

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olan Kâmil Ülgen Bakkal Ârif Efendi’den sülüs ve nesihten icâzet almış, celi sülüste tekemmül için devam ettiği Sâmî Efendi’den ayrıca ta’lik dersleri alarak hutut-ı mütenevvi’âda mâhir bir hattat olmuştur. Harbiye Nezâreti’ndeki resmî görevi dışında Matba’a-i Askeriyye’nin hattatlığını der-uhde eyleyen Kâmil Ülgen daha sonra Büyük Millet … More Kâmil Ülgen

Bursalı Bir Hattat: Hâfız Mustafa Şâkir Efendi

Aslen Bursalı olan Hâfız Mustafa Şâkir Efendi İstanbul’daki medrese eğitimi esnâsında Lâz Ömer Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1221/M. 1806-1807 senesinde icâzet almış ve hüsn-i hatta hocası ayarında bir kudret ibraz eylemiştir.  Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Türbesi’nin itmâmında türbedârlık hizmetine ta’yin edilen Hâfız Mustafa Şâkir Efendi, yaşlılığı nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmış ve zarûrete … More Bursalı Bir Hattat: Hâfız Mustafa Şâkir Efendi

Manastırlı Sâlih Nâ’ilî Efendi

Asıl şöhretini şiir sahasındaki faaliyetlerine borçlu olan ve hatta yazmış olduğu hicviyeler nedeniyle tepkilere ma’rûz kalınca Nâ’ilî mânend olursun dide-i devrâne dağ < p style=”text-align:center;”>Çıkmasın nâmın sakın âlemde şâ’irdir deyû beytini kaleme almış olan Sâlih Nâ’ilî Efendi‘nin aynı zamanda bir hattat olduğunu pek az kişi bilir. Medrese tahsîlini ikmal eyledikten sonra bir müderrislik elde etmeğe muvaffâk … More Manastırlı Sâlih Nâ’ilî Efendi

Abdülkadir Kadrî Efendi

Hüsn-i hatta Üsküdar’daki Ravzâ-i Terâkkî Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimi Hasan Tal‘at Bey’den rık‘a ve dîvânî meşkederek giren ve daha sonra Nûr-ı Osmâniye’deki meşkhânede Bakkal Ârif Efendi’nin taht-ı tedrisinde devam eden Abdülkadir Kadrî Efendi, ayrıca Sâmî Efendi’den de ta’lik meşketmiştir. Her iki hocasından da mücâz olduktan sonra bir müddet Evkaf Matba’ası’nın hattatlığında bulunmuş ve daha sonra … More Abdülkadir Kadrî Efendi

Sâim Özel

Senelerce Süleymaniye Cami imamlığını yapmış olan Sâim Özel, Güzel Sanatlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’in taht-ı tedrisinde başladığı hüsn-i hat çalışmalarına Beşiktaşlı Nûrî Korman’dan devam etmiş, onun vefâtı üzerine de Halim Özyazıcı’dan meşk almağa başlamıştı. Ancak onun da elîm bir trafik kazası neticesinde vefâtı neticesinde, yaşayan tek Osmanlı hattatı haline gelen Hâmid Aytaç’tan feyz almağa başlamış olan Sâim Özel‘in hayat hikayesi … More Sâim Özel