Seyyid Mehmed Bâhir Efendi

Enderûn-ı Hümâyûn’un ta’lik mu’allimi olan Seyyid Mehmed Bâhir Efendi, zamanının şeyhü’l-hattâtîni addolunacak derecede kudretli ta’lik-nüvis olmakla birlikte, Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin geliştirdiği yeni üslûb ile popülerliğini yitirmiş olan eski tarzın temsilcisi olduğu için olsa gerek, terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmât son derece azdır. Kazasker Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey’den meşkettiği hatt-ı ta’likte zamanının mümtaz simalarından biri olarak senelerce Enderûn-ı Hümâyun’da ders vermiş olan Seyyid Mehmed Bâhir … More Seyyid Mehmed Bâhir Efendi