Fevkalade Bir Hattat Şevkî Efendi

Türk hat sanatının kendine mahsus şive sahibi hattatlarından biri olan Şevkî Efendi, dayısı Mehmed Hulûsî Efendi’den mücâz olmakla berbaer, istidadındaki kabiliyet sayesinde kendi kendini yetiştirmiştir. Bu nedenle “Bana yazıyı ruyâ âleminde ta’lim ettiler!” dediği dahi menkuldür. Bâb-ı Ser-askerî Mektubî Kalemi’nde senelerce hizmet ettikten sonra ilâve olarak Menşe-i Küttâb-ı Askerî ve umûm mekâtib-i askeriyenin hüsn-i hat mu’allimliğini der-uhde eylemiş ve Sultan Abdülhamîd’in cülusunda … More Fevkalade Bir Hattat Şevkî Efendi