Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi

Türk hat sanatı tarihinin en ma’ruf simâlarından biri olan Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin mufassâl terceme-i hâli aklâm-ı sitte hattatları meyânında verilmiştir. O bâbda neşredilen âsârı sülüs ve nesihteki kudretini göstermekteyse de, Türk hattatları arasındaki asıl büyük mahâreti mushâf ve sâ’ir kitapların istinsâhında ibrâz eylemiş olup bir hayli nüshâ kaleme almış olduğundan, bu bâbda da kendisine bir … More Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi

Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi

Manisalı bir şekercinin oğlu olduğundan âsârına “Şekerzâde” ismiyle ketebe koyan Seyyid mehmed Efendi, İstanbul’daki medrese eğitimi esnâsında İbrahim Kırımî’den aklâm-ı sitte meşketmiş, bilâhare tekemmül için Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını yeni baştan yazarak icâzetine nâ’il olduktan sonra eslâfın eserlerini tahkik ile bilhassa hatt-ı nesihte mahâret göstererek, kısa zamanda emsâlleri arasında sivrilmiş ve zamanın sanat çevrelerinde … More Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi