Merdüm-giriz Bir Hattat: Re’fet Efendi

Son devir Osmanlı hat sanatının ma’rûf simâlarında biri olan Re’fet Efendi’nin asıl ismi Ahmed’dir. Harbiyye Nezâreti mümeyyizlerinden Cemîl Bey’in oğlu olarak H. 1290/M. 1873 yılında İstanbul’da doğmuş, ibtidâ’î tahsilden sonra Menşe-i Küttâb-ı Askerî’ye devam edip mezun olduktan sonra babası gibi Bâb-ı Seraskerî ketebesine duhûl eylemiş, senelerce hüsn-i hizmette bulunup kalemin mümeyyizliğine terfi’ ettikten sonra yaş … More Merdüm-giriz Bir Hattat: Re’fet Efendi