Nazîf Bey

Son devir Osmanlı hat san‘atının Sâmî Efendi ile beraber en önemli isimlerinden biri olan Nazîf Bey, hat san‘atındaki şöhretini aklâm-ı sittede ibrâz etmiş olduğu kudrete borçlu olmakla birlikte hatt-ı ta’likte de nefîs eserler vücûda getirmiştir. Üstâdın hatt-ı ta’like olan merâkı, Sâmî Efendi ile tanışmasından sonra başlamış, hatta 1907 senesinde, genç şâkirdân ile birlikte ta’lik icâzetnâmesi dahi almıştı. … More Nazîf Bey

Nazîf Bey

1846 senesinde Rusçuk’ta başlayıp 1913’te İstanbul’da hitam bulan hayatını hat san’atına adamış hattatlardan biri olan Nazîf Bey, Hâfız Abdülahad Vahdetî Efendi’nin rahle-i tedrisinde başladığı hat çalışmalarına Şefîk Bey’le devam etmiş, nihâyet Sâmî Efendi ile tanıştıktan sonra hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf olarak, bilhassa sülüs ve celîsi ile nesihte üstâd mertebesine erişmiş kudretli hattatlardan biri haline gelmişti.  Celî yazıları tek … More Nazîf Bey