Hattat Trabzonlu Hâfız Mehmed Râsim Efendi

Trabzon’daki Mûsâ Paşa Cami’nin imâmı ve mütevellisi olan Hâfız Mirzâde Hasan Rüşdî Efendi’nin oğlu olan Mehmed Râsim Efendi, H. 1258/M. 1842 senesinde orada doğdu. Beldesinin meşhur âlimlerinden olan babasından hıfz-ı Kur’an’ı ikmâl eylediği gibi mebâdi-i ulûmu tahsîl etti. Ayrıca yine babasından sülüs ve nesih meşkederek, oniki yaşında olduğu hâlde icâzet aldı. Oğlu Şevket Bey’in ifâdesine nazaran, … More Hattat Trabzonlu Hâfız Mehmed Râsim Efendi