Son Reisü’l-hattâtîn Kâmil Akdik

Osmanlı İmparatorluğu’nun son “reisü’l-hattâtîn”i olan Kâmil Akdik, Sâmî Efendi’den H. 1300/M. 1884 yılında yazdığı hilye-i şerîfe ile icâzet aldıktan sonra, hüsn-i hattaki kudretine istinaden nakledildiği Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’nde hocasından dîvânî hattını ve tuğra çekmeyi öğrenmiştir. Medresteü’l-hattâtîn’in hutut-ı mütenevvi’a mu’allimliğinde iken H. 25 Rebi’ü’l-evvel 1333/M. 9 Şubat 1915 tarihinde de “reisü’l-hattâtîn” ünvânı tevcîh edilmiş olan Kâmil Akdik, Hilâfet’in ilgâsı … More Son Reisü’l-hattâtîn Kâmil Akdik