Hâkimiyet Milletindir!

Hattat Hulûsî Yazgan’ın Celî Ta’lik “Hâkimiyet Milletindir” Levhâsı   Gâzî Mustafa Kemal Paşa’nın du‘alarla, tekbîrlerle açmış olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi binâsında, başkan kürsüsünün hemen üzerine asılmış bulunan bu hüsn-i hat şâheseri, Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez düstûrunu ihtivâ etmektedir. Bu demokrasi mabedinin, milletvekilleri içerisinde olduğu halde bombardıman edildiğine şahid olduğumuz şu günlerde, unutmuş olanların kulaklarına küpe … More Hâkimiyet Milletindir!

Hulûsî Yazgan

Türk hat san‘atındaki asıl şöhretini ta’likte göstermiş olduğu kudrete borçlu olan Hulûsî Yazgan bilhassa sülüs ve celî sülüste de bir hayli âsâra imza atmıştır. İlk yazı derslerini Sultan Selîm Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimi Osman Nûrî Efendi’den almış, hüsn-i hattaki kabiliyetini gören hocası tarafından evvelâ Muhsinzâde Abdullah Bey ve bilâhare Çarşambalı Ârif Bey’e götürülmüştür. Onlardan aklâm-ı sitte ve … More Hulûsî Yazgan

Hulûsî Yazgan

Türk ta’lik hattının en müstesna isimlerinden biri olan Hulûsî Yazgan’ın asıl ismi Mehmed Hulûsî’dir. Fâtih Cami ders-i âmlarından ve Dârü’ş-şafâka mu’allimlerinden olup 1886 senesinde vefât etmiş olan Hâfız Mustafa Efendi’nin oğlu olup H. 15 Muhârrem 1286/M. 27 Nisan 1869 tarihinde Fâtih Çarşamba’da doğmuştur. Sultan Selîm Mektebi’ni ikmâl eyledikten sonra babasından ve onun vefâtından sonra da, … More Hulûsî Yazgan