Ferîd Bey

Şevkî Efendi’nin şâkirdi olan Ferîd Bey, icâzetini aldıktan sonra da Dîvân-ı Hümâyûn’da teşrîk-i mesâ’îde bulunduğu Sâmî Efendi’den de tuğra, dîvânî ve celî dîvânî dersleri almıştır. Dîvân-ı Hümâyûn’da fermân, berât ve menşur gibi resmî yazılarıyla uğraşmış olduğundan hattatlığı meslek ittihâz eylememiş olan Ferîd Bey, bir müddet mu ‘allimliğinde bulunduğu Medresetü’l-hattâtîn’de Halim Özyazıcı’yı yetiştirmiştir. Mufassal hayat hikayesi ve eserlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Ferîd Bey