Çarşambalı Ârif Bey

Son devir Osmanlı hat san’atının önde gelen simalarından biri olan Çarşambalı Ârif Bey, senelerce görev yapmış olduğu Mâliye Nezâreti Mektûbî Kalemi’nde mukabelecilik hizmetinde iken H. 1310/M. 1892 yılında vefât etmiştir. Son derece dindâr ve mahcup bir zât olduğu, altmış yaşında olduğu halde biri ihtirâmen ayağa kalksa yüzünün kızardığı mervî olup tevâzu’u yanında, muhiblerinin sitâyişle yâd ettiği latîfeciliği de meşhurdu. Bilhassa sülüs ve nesihte … More Çarşambalı Ârif Bey

Çarşambalı Arif Bey

Osmanlı hat san’atında bilhassa sülüs ve celî sülüste ibrâz etmiş olduğu kudretle iştihâr etmiş olan Çarşambalı Ârif Bey, hatt-ı ta’liki evvelâ Kıbrısîzâde İbrahim Hakkî Efendi’den meşketmeğe başlamışsa da, bir süre sonra onu bırakıp “Melek Paşa Hafîdi” nâmıyla ma’ruf Alî Haydar Bey’den ders almaya başlamıştır. Ancak bu tebdîl ile feyzini kesmiş ve “son derece yetenekli bir hattat olmakla … More Çarşambalı Arif Bey