Abdullah Hulûsî Efendi

Türk hat sanatının fazla iştihâr edememiş hattatlarından biri olan Mehmed Nurî Efendi nâmında bir zâtın oğlu olan Abdullah Hulûsî Efendi, aslen Mürefteli olup tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra medrese eğitimi almak için İstanbul’a gitmiş, eğitimini tamamladıktan sonra Fâtih’teki Kadıçeşme Medresesi’ne müderris tayin edilip elli yıl kadar tedrîs-i ilim ve neşr-i irşâd ile meşgûl olmuştur.  Hüsn-i hattı Kazasker … More Abdullah Hulûsî Efendi