Abdülbâkî Ârif Efendi

Osmanlı ilim ve san’at ortamlarının mümtaz simâlarından biri olan Abdülbâkî Ârif Efendi, Rumeli Kazaskerliği makamına kadar yükselmiş değerli bir alim olduğu kadar, zamanının “İmâd”ı addedilecek kadar iyi bir ta‘lik-nüvis idi. Hatt-ı ta’liki Mehmed Tebrizî’den meşkedip icâzet almış, daha sonra Siyâhî Ahmed Efendi’den istifâde ile yazıda tekemmül eyleyerek, Türk tarzı ta’lik hattının gelişiminde mühim hizmetlerde bulunmuştur.   İlim ve san’at alanındaki … More Abdülbâkî Ârif Efendi