Konyalı Bir Hattat: Ebû-bekir Râşid Efendi

Türk hat san‘atında daha ziyâde Hâfız Osman’ın mukallidi olarak iştihâr etmiş olan Ebû-bekir Râşid Efendi, Mehmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup Konya’da doğmuştur. Nitekim memleketine nisbetle Türk hattatları meyânında “Konyalı” lâkabı ile yâd olunmuştur. Öte yandan bazı âsârına “seyyid” ünvânı ile ketebe koyduğu da tesbit edilmiştir. İbtidâ’î tahsîli ile birlikte hıfz-ı Kur‘ana gayret ile kısa … More Konyalı Bir Hattat: Ebû-bekir Râşid Efendi

Hüseyin Hablî

Akçakavaklı Ramazân Efendi’nin oğlu olan Hüseyin Efendi, henüz gençlik çağında iken gittiği İstanbul’da Kulekapısı’nda fettâllık(ipbükücülük) ve daha sonra da Zindankapısı’nda hebbâllık(ipçilik) ile meşgûl olmuş ve bu münâsebetle Türk hat san‘atında “Hablî” lâkabı ile şöhret bulmuştur. Nitekim eserlerine de “Hüseynü’l-Hablî” ve “Hüseyin bin Ramazân” şeklinde ketebe düşmüştür. Bir rivâyete nazaran kırk yaşından sonra hüsn-i hatta ilgi … More Hüseyin Hablî

Galatalı Nâ’ilî

İbrahim Zarifî namında bir gemicinin oğlu olan Ahmed Nâ’ilî Efendi, Türk hat san‘atında daha ziyâde yazmış olduğu mesâhif-i şerîfe ile meşhur olup bunlardan bazısına düştüğü “es-sâkin fî Galata” ketebesine istinâden Türk hattatları meyânında “Galatalı Nâ’ilî” nâmı ile ma’rûftur. Nitekim Habîb Efendi’nin Hat ü Hattâtân’da “Mevlâna Ahmed” başlığı altında “Galatavî’dir. Ba’zen Galatavî ve ba’zen Eyyubî ketebe … More Galatalı Nâ’ilî

Abdullah Kırımî

Aslen Kırımlı olup çocuk denilecek yaşta ailesi ile beraber İstanbul’a göç eden Abdullah Efendi, buna nisbetle Türk hattatları meyânında “Abdullah Kırımî” ismiyle yâd olunmuştur. Ayrıca muhiblerinin arasında “Tatar” lâkabı ile de anılmaktaydı. Ailesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Abdullah Kırımî’nin iyi bir eğitim aldığı ve bu esnâda yazı ile ilgilenerek Şeyh Hamdullah’ın torunu Derviş Mehmed Efendi’den … More Abdullah Kırımî

Ahmed Hıfzî Efendi

Türk hat san‘atında daha ziyâde İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin hocası olarak iştihâr etmiş olan Ahmed Hıfzî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız mahdûddur. Moralı Mehmed Efendi’nin oğlu olduğu bilinmekteyse de, doğum yeri ve tarihi hakkında bir bilgi yoktur. Muhtemelen Mora’da dünyaya gelmiş ve ibtida’î tahsîlini memleketinde ikmâl eylemiş idi. Daha sonra medrese tahsîli için İstanbul’a gittiği, bu … More Ahmed Hıfzî Efendi

Câbîzâde Abdullah Efendi

Türk hat san’atının kendine mahsus şîve sahibi hattatlarından olan Câbîzâde Abdullah Efendi’nin terceme-i hâline da’ir ma’lûmâtımız mahdûddur. 1660’lı yıllarda İstanbul Karagümrük’te doğduğu bilinmekteyse de, nesebi hakkında bir bilgi yoktur. İbtidâ’î tahsîlini yaptığı esnâda hıfzını dahi ikmâl eylediği ve yoluyla Sultan Selîm Cami’nin imâmet ve hitâbetini elde ettiği bilinmektedir. Aklâm-ı sitteyi, gençlik yıllarında, meşâhir-i hattâtînden Suyolcuzâde … More Câbîzâde Abdullah Efendi

Şâmîzâde Abdullah Efendi

Türk hat san’atının iştihâr etmemiş hattatlarından biri olan Abdullah Efendi, Mehmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup Şâm’da doğmuştur. Bu nedenle muhibleri tarafından “Şâmîzâde” künyesiyle yad olunmuştur. İbtidâ’î eğitimini memleketinde ikmâl eyledikten sonra medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta gönül vererek, Osmanlı hat san’atının kendine mahsus bir şive oluşturmayı başarabilmiş hattatlarından olan Şekerzâde Seyyid … More Şâmîzâde Abdullah Efendi

Seyyid Ahmed Râzî Efendi

Osmanlı hat san‘atının iştihâr edememiş hattatlarından olan Ahmed Râzî Efendi’nin “Surre Emînizâde” künyesiyle tanınmış olması, nesebi hakkında tahkik olunan yegâne bilgidir. Eğitimini ikmâl eyledikten sonra H. 1153/M. 1740 yılında Silâhdâr Ocağı hulefâları zümresine dâhil olmuş ve nice zaman hizmetten sonra ser-halifeliğe terfi etmiştir. Bu hâl üzere iken Hac farîzâsını ifâ etmiş ve bilâhare hâcegândan olunca … More Seyyid Ahmed Râzî Efendi

Hattın “Fudâlâsı” Alî Mısrî

Mısır’dan hicretle İstanbul’da meskun olduğundan Türk hat san‘atında “Alî Mısrî” nâmı ile yâd olunan Seyyid Alî Efendi’nin nesebi ve İstanbul’a ne zaman hicret eylediği ma’lûm değildir. Medrese eğitimini itmâm eyledikten sonra müderrisin zümresine iltihâkla, nice zaman Fâtih Cami’nde hadîs-i şerîf tedrîsi ile meşgûl olmuştur. Bu hâl üzere iken H. 15 Ramazân 1243/M. 1 Nisan 1828 … More Hattın “Fudâlâsı” Alî Mısrî

Urfalı Bir Hattat: Behçet Arâbî

Urfa’nın yetiştirmiş olduğu hattatlardan biri olan Behcet Efendi, Ebu-Eyyûb el-Ensârî’nin torunlarından olup 4 asır kadar evvel buraya yerleşen “Arâbîzâdeler” adıyla yad olunan aileye mensup olması münâsebetiyle asarına “Behçet Arâbî” şeklinde ketebe koyduğundan, Türk hat san‘atında bu isimle iştihâr etmiştir. 1893 yılında Urfa’nın Kaleboynu Mahallesi’nde dünyaya gelen Behçet Arâbî, ilk yazı bilgilerini şer‘î mahkeme kâtiblerinden olan … More Urfalı Bir Hattat: Behçet Arâbî