Arnavut Alî Ulvî Efendi

Memleketine nisbetle hattâtîn meyânında “Arnavut” nâmıyla anılan Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattı Alî Vasfî Efendi’den öğrenerek, bilhassa sülüs ve nesihte mahâret kazanmakla, zamanının önde gelen hattatlarından biri olmuştur.  Senelerce Mekteb-i Darü’l-ma‘ârif’in hüsn-i hat mu‘allimliğini der-uhde etmiş olan Alî Ulvî Efendi’nin H. 1270/M. 1853 senesinde hitâm bulan hayatına da’ir mufassal ma’lumat ve eserleri hakkında bilgi almak için … More Arnavut Alî Ulvî Efendi

Alî Râsim Efendi

Enderûn-ı Hümâyûn’un hüsn-i hat mu‘allimi Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi’nin oğlu olan Alî Râsim Efendi, babasından mücaz değerli bir hattattır. Nitakim Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nde babasına halife olduğu gibi, Dârü’l-mu’allimât’ta da hüsn-i hat ta’lîmine me’mûr edilmiştir. Bir aralık Dolmabahçe’deki nîsa mektebinin hocalığını da der-uhde eylemiş olan Alî Râsim Efendi’nin sülüs ve nesihte mâhir bir hattat olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır. Ayrıca hatt-ı … More Alî Râsim Efendi

Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi

Tophâne’de yaşadığı mahalleye nisbetle hattâtîn meyânında “Fîrûzağalı” nisbesiyle yâd olunan Mehmed Rüşdî Efendi evvelâ Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi’den ve daha sonra şâkirdlerinden Laz Ömer Vasfî Efendi’den hüsn-i hat dersleri almış, onun vefâtından sonra da tilmizlerinden Alî Vasfî Efendi’ye bağlanmıştır.  Tophâne’deki Tomtom Cami’nin imâmı olan Mehmed Rüşdî Efendi, hocasının vefâtı üzerine, Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nde hüsn-i hat ta’lîmine me’mûr edildiği gibi, H. … More Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi

Abdülkadir Kadrî Efendi

Hüsn-i hatta Üsküdar’daki Ravzâ-i Terâkkî Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimi Hasan Tal‘at Bey’den rık‘a ve dîvânî meşkederek giren ve daha sonra Nûr-ı Osmâniye’deki meşkhânede Bakkal Ârif Efendi’nin taht-ı tedrisinde devam eden Abdülkadir Kadrî Efendi, ayrıca Sâmî Efendi’den de ta’lik meşketmiştir. Her iki hocasından da mücâz olduktan sonra bir müddet Evkaf Matba’ası’nın hattatlığında bulunmuş ve daha sonra … More Abdülkadir Kadrî Efendi

Üsküdarlı Bir Hattat: Hasan Üsküdârî

Mimar Sinan’ın Üsküdar’da Nûr-bânû Vâlide Sultan nâmına inşâ etmiş olduğu camide çini üzerine nakşedilmiş yazıları ile Üsküdar’a değerli bir armağan bırakmış olan Hasan Üsküdârî, ömrü boyunca ayrılmamış olduğu beldenin yetiştirmiş olduğu en değerli hattatlardan biridir. Şeyh Hamdullah’ın kızından olma torunu Pîr Mehmed Efendi’nin akrabasından olması hasebiyle ilk yazı derslerini ondan almış olan Hasan Üsküdârî Mustafa Dede’den olan diğer … More Üsküdarlı Bir Hattat: Hasan Üsküdârî

ebû-Bekir Nâsih Efendi

Türk hat san‘atı tarihinin kudretli hattatlarından biri olmakla beraber fazla tanınmamış olan ebû-Bekir Nâsih Efendi, hüsn-i hatta, babasının çalışması için arkasına vurduğu büyük kapı anahtarının “teşvîki” ile evvelâ İbrahim Rüşdî Efendi’nin taht-ı tedrisinde başlamış ve diğer bazı hattatlardan da istifade ile bilhassa celî sülüs, rık’a ve dîvânîde zamanının önde gelen isimlerinden biri haline gelmiş idi. Nitekim … More ebû-Bekir Nâsih Efendi

Şânîzâde Atâ’ullah Efendi

Cevdet Paşa’nın “ulûm-ı riyâziyye ve tabi’iyyede mâhir ve ilm-i tıbda emsâl-i nâdir, zâtıyla iftihâr olunur bir zât-ı memdûhü’l-me‘âsir” olarak tanımladığı Şânîzâde Atâ’ullah Efendi, musıkî, resim, tarih ve nücûm fenlerinde nâdirü’l-akrân, Fransızca’ya ziyâdesiyle vâkıf, el-sine-i selâsede eş’ar tanzîmine ve inşâya kadir olduğu gibi, hüsn-i hattan da hâli kalmamış ve İsmâ‘il Zühdî Efendi gibi bir hattat-ı mâhirden sülüs ve nesih meşkederek … More Şânîzâde Atâ’ullah Efendi

Tokatlı Bir Hattat: İmâm Mehmed Efendi

Tokatlı olduğundan hattâtîn meyânında “Tokadî” ve vazîfesine nisbetle “İmâm” lâkablarıyla tanınmış olan Mehmed Efendi, Hasan Üsküdârî’den aklâm-ı sitte meşkederek, hatt-ı nesihte zamanının önde gelen hattatları arasında girmiştir. İmâmlıktan arta kalan zamanda yazı ile meşgul olup nice mushâf ve evrâd-ı şerîf yazmış olan İmâm Mehmed Efendi’nin Sultan Murâd Han ile olan, Müstakîmzâde’nin “satılır bir sözü bin dînâra” mısra’ı ile naklettiği hikâyesi … More Tokatlı Bir Hattat: İmâm Mehmed Efendi

Edirneli Bir Hattat: Mehmed Emîn Efendi

XVIII. yüzyıl Osmanlı hat san ‘atının celi kalemindeki en ma’ruf hattatlarından biri olan Edirnevî Mehmed Emîn Efendi, nisbesinden de anlaşılacağı üzer Edirne’nin yetiştirmiş olduğu en büyük hattatlardan biridir. Haffafzâde Hüseyin Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1155/M. 1742 senesinde henüz onüç yaşında olduğu hâlde icâzet almış olan hattatımızın mufassâl terceme-i hali ile eserlerine aşağıdaki linkten ulaşabiliriz: Edirnevî … More Edirneli Bir Hattat: Mehmed Emîn Efendi

Ferîd Bey

Şevkî Efendi’nin şâkirdi olan Ferîd Bey, icâzetini aldıktan sonra da Dîvân-ı Hümâyûn’da teşrîk-i mesâ’îde bulunduğu Sâmî Efendi’den de tuğra, dîvânî ve celî dîvânî dersleri almıştır. Dîvân-ı Hümâyûn’da fermân, berât ve menşur gibi resmî yazılarıyla uğraşmış olduğundan hattatlığı meslek ittihâz eylememiş olan Ferîd Bey, bir müddet mu ‘allimliğinde bulunduğu Medresetü’l-hattâtîn’de Halim Özyazıcı’yı yetiştirmiştir. Mufassal hayat hikayesi ve eserlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Ferîd Bey