Hüsn-i Hattın Beyefendisi: Mâcid Ayral

Ahmed Râkım Boren, Tuğrakeş İsmâ‘il Hakkî Altunbezer ve Hulûsî Yazgan gibi değerli hattatların taht-ı tedrisinde yetişerek, Türk hat san‘atının büyük bir buhran yaşadığı geçtiğimiz yüzyılda, sülüs, celî sülüs ve ta’lik kalemlerinin ma’rûf hattatlarından biri haline gelen Mâcid Ayral, hüsn-i hattaki kudreti ve imzasız yazıların kime ait olduğunu, tarihi ve dönemine kadar tefrîk edebilecek kadar derin hat bilgisi … More Hüsn-i Hattın Beyefendisi: Mâcid Ayral

Bursa Hattatlarından Kürtzâde İbrâhim Efendi

Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, tahsîli için gitmiş olduğu İstanbul’da Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih meşketmiştir. İcâzetini ondan almış olmakla beraber Ağakapılı İsmâ‘il Efendi’den de bir hayli istifâde ile hem Şeyh vadisinde ve hem de Hafız Osman tarzında kudretli bir hattat haline gelmiştir.  Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Bursa’ya dönerek Orhâniye Cami’nin hatibliğini yapmağa … More Bursa Hattatlarından Kürtzâde İbrâhim Efendi

Sikke Ressamı Ömer Efendi

Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis tarafından ta’yin edildiği Sikke-i Hümâyûn ressamlığında uzun müddet müstâhdem kalmış olduğundan, hattâtîn meyânında “sikke ressamı” künyesiyle yâd olunmuş olan Ömer Efendi, yazı hayatına Enderûn-ı Hümâyûn’daki tahsîli esnasında Kâtû Mehmed Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri alarak başlamıştır. Sultan Ahmed Hân-ı Sâni’ye hediye ettiği Kur‘ân-ı Kerîm’in beğenilmesi üzerine ihsâna nâ’il olduğu gibi, bunu Ravzâ-i Mutahhara’ya götürmekle … More Sikke Ressamı Ömer Efendi

Hezârfen Hattatlarımızdan Burusevî Mehmed Efendi

Bursalı olduğundan âsârına memleketine nisbetle “Burusevî” künyesiyle ketebe koymuş olan Mehmed Efendi, türlü fen ve san‘ata olun vukufu nedeniyle hattâtîn meyânında “Hezârfen” lâkabı ile müştehir olmuştur. Bursa’da bulunduğu eyyâmda tezhîb ve ebrû dersleri yanında, Kürtzâde İbrahim Efendi’den sülüs ve nesih meşketmiş, tahsil için gittiği İstanbul’da da, hocasının hocası Hâfız Osman’dan uzun süre istifâde ederek, bî-nazir bir … More Hezârfen Hattatlarımızdan Burusevî Mehmed Efendi

Mevlevî Bir Hattat: Suud Yavsi Ebussuudoğlu

Muhsinzâde Abdullah Bey’in değerli şâkirdlerinden olan Suud Yavsi Ebussuudoğlu, âsârına düşmüş olduğu ketebeye istinâden hattâtîn meyânında “Su‘udü’l-mevlevî” nâmıyla yâd olunmaktadır. Hattâtînden Mehmed Şevket Vahdetî Bey’in hafîdi ve küttâbdan Mehmed Rızâ Safvet Bey’in oğlu olan bu değerli hattat, Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’nde başladığı me’muriyeti esnâsında Sâmî Efendi, Kâmil Akdik ve Tuğrakeş İsmâ‘il Hakkî Altunbezer’den de istifade … More Mevlevî Bir Hattat: Suud Yavsi Ebussuudoğlu

Eyüplü Bir Hattat: Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi

Eyüp’te doğduğu ve ömrü boyunca orada mûkim kaldığı için “Eyyûbî Râşid” nâmı ile ma’rûf olan Mehmed Râşid Efendi, Hâlid bin Zeyd Hazretleri’nin türbedârı olma şerefine na’il olan hattatlardandır. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn’un küşâdında sülüs ve nesih mu‘allimliğine de nasbedilmiş olan Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi, Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin vefatından sonra Nakşidil Vâlide Sultan’ın Eyüp’te binâ ettirdiği mektebin yazı … More Eyüplü Bir Hattat: Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi

Seyyid Mustafa Kadızâde

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Eserlerine “Seyyid Mustafa Kadızâde” künyesiyle ketebe koymuş olduğundan, o isimle meşhur olan hattatımız, Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’den öğrenmiş olduğu sülüs ve nesihte zamanının önde gelen isimlerinden biri idi. Günümüze bir hayli âsârı ulaşmış olan Seyyid Mustafa Kadızâde’nin H. 1166/M. 1753 tarihli Kur‘an-ı Kerîm’inin özel koleksiyonda, H. 1168/M. 1755 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ının … More Seyyid Mustafa Kadızâde

Muhsinzâde Mehmed Rahmî Bey

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Reisü’l-hattâtîn Muhsinzâde Abdullah Bey’in küçük oğlu ve tilmizi olan Muhsinzâde Mehmed Rahmî Bey, değerli bir sülüs hattatı olmakla beraber, ibrâz eylemiş olduğu kudret nisbetinde iştihâr edememiştir. Babasının vefâtında pek genç yaşta olduğundan hulefâlıkla göreve başlamış olduğu Şûrây-ı Devlet Kitâbeti’nde mu’avinliğine kadar yükselmiş olan Muhsinzâde Mehmed Rahmî Bey, Devlet-i Osmâniye’nin lağvında umûmla … More Muhsinzâde Mehmed Rahmî Bey

Kâmil Ülgen

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olan Kâmil Ülgen Bakkal Ârif Efendi’den sülüs ve nesihten icâzet almış, celi sülüste tekemmül için devam ettiği Sâmî Efendi’den ayrıca ta’lik dersleri alarak hutut-ı mütenevvi’âda mâhir bir hattat olmuştur. Harbiye Nezâreti’ndeki resmî görevi dışında Matba’a-i Askeriyye’nin hattatlığını der-uhde eyleyen Kâmil Ülgen daha sonra Büyük Millet … More Kâmil Ülgen

Bursalı Bir Hattat: Hâfız Mustafa Şâkir Efendi

Aslen Bursalı olan Hâfız Mustafa Şâkir Efendi İstanbul’daki medrese eğitimi esnâsında Lâz Ömer Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1221/M. 1806-1807 senesinde icâzet almış ve hüsn-i hatta hocası ayarında bir kudret ibraz eylemiştir.  Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Türbesi’nin itmâmında türbedârlık hizmetine ta’yin edilen Hâfız Mustafa Şâkir Efendi, yaşlılığı nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmış ve zarûrete … More Bursalı Bir Hattat: Hâfız Mustafa Şâkir Efendi