Abdülfettâh Efendi

Asıl mahâreti sülüs ve celîsinde olduğundan mufâssal terceme-i hâli aklâm-ı sitte hattatları meyânında zikredilmiş olan Abdülfettâh Efendi, hatt-ı ta’likle de son derece fazla eser vücûda getirmiş ve sülüste olduğu gibi ta’likte de bilhassa celî kaleminde ustalaşmıştır. Nitekim defnine istinâden Tercemân-ı Hakîkāt Gazetesi’nde neşredilen makalede:  Merhûm, meşâhir-i hattâtînden olub nezâhet-i hutut-ı nefîsesi, arayiş-i enzâr olacak sûretde idi. … More Abdülfettâh Efendi

Hezarfen Bir Hattat: Abdülfettâh Efendi

Sadr-ı Esbâk Husrev Mehmed Paşa’nın kölelerinden olan Abdülfettâh Efendi, onun dâ’iresinde iyi iyi bir tahsîl ve terbiye görmüş ve ser-askerliği zamanında Bâb-ı Ser-askerî Dâ’iresi’ne girerek Arapça, Farsça, hendese ve hesâb okuduğu gibi aklâm-ı sitte, ta’lik, dîvânî ve rık’a ta’lim edip icâzet almıştı. Hâmisi sâyesinde daha nice devlet hizmetine nâ’il olarak, H. 8 Ramazân 1314/M. 16 Ekim 1896 tarihinde … More Hezarfen Bir Hattat: Abdülfettâh Efendi