Yusuf Rif‘at Efendi

Yusuf Rif‘at Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Laz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olup evâhir-i hâlinde hac vazîfesini îfâ etmiştir. Mir‘ât-ı Hattâtîn mü’ellifinin mühâhede ettiği H. 1245/M. 1829-1830 tarihli mushâf-ı şerîfinden, kitâbetle meşgul erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Mir‘ât-ı Hattâtîn

 

İsmail Orman, 23 şubat 2018