Yusuf Hilmî Efendi

Akşehirli olan Yusuf Hilmî Efendi sıbyân mektebini memleketinde tamamladıktan sonra Konya’ya giderek medrese tahsîli görmüş, bu esnâda hüsn-i hatta alâka duyarak, nice zaman aklâm-ı sitte dersleri almıştır. Ancak hocası ma’lûm değildir. Me’zûn olduktan sonra Kayseri’ye giderek medreselerde tedrîs-i ilimle meşgul olmağa başladığı, bir yandan sıbyân mekteblerinde hüsn-i hat dersleri verdiği ve bu hâl üzere iken orada vefât ettiği bilinmekteyse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. Çok sayıda tilmiz yetiştirmiş olup Simâvlı Osman Zühdî Efendi bunlardan biridir.

 

 

 

İsmail Orman, 1 ağustos 2017