Yozgâdî Mehmed Ârif Efendi

Yozgâdî Mehmed Ârif Efendi, Ahmed Efendi’nin oğludur. İbtidâ’î tahsîlini Yozgâd’da tamamladıktan sonra medrese eğitimi almak üzere İstanbul’a gitmiştir. Burada hüsn-i hatta heves ederek sülüs ve nesih meşkine gayret ettiği anlaşılmaktaysa da, kimden mücâz olduğu tesbit edilememiştir. Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bulunan H. 1252/M. 1836 tarihli Şifâ-i Şerîf’i, gençliğinde müstensihlikle meşgul olduğuna işaret etmektedir.

Medreseden me’zûn olduktan sonra sıbyân mekteblerinde mu’allimlik yapmağa başlayan Yozgâdî Mehmed Ârif Efendi, ulûm-ı mütenevvi’âyı ikmâl eyledikten sonra müderrisîn zümresine alınarak, Üsküdar medreselerinden birinde derse çıkmağa başlamıştır. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir. Sandûkîzâde Hasan Vasfî Efendi tilmizlerindendir.

 

 

 

İsmail Orman, 3 haziran 2018