Yorgânîzâde Hâfız Ahmed Efendi

Yorgancı esnâfından Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşta hıfzını ikmâl eylediği gibi, İbrahim Hanîf Efendi’den de aklâm-ı sitte meşketmiştir. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra hocasının kızıyla evlenmiş olan Yorgânîzâde Hâfız Ahmed Efendi, hemen sonra da Şeyhü’l-islâm Dürrizâde Mustafa Efendi’ye mülâzım olmuştur. Ancak hâmîsinin vefâtı nedeniyle rü’ûs alamadığı için, Şehid Alî Paşa Kütübhânesi’ne hâfız-ı kütûblüğünü der-uhde eylemiştir.

Kütübhâneye kazandırılacak eserlerin istinsâhıyla meşgul iken H. 1177 senesinin Regâ’ib Gecesi’nde(5 Ocak 1764) vefât etmiş olan Yorgânîzâde Hâfız Ahmed Efendi’nin bir hayli âsâr yâdigâr bırakan erbâb-ı hünerden olduğu, kütübhânedeki mesâ’îsi esnâsında istinsâh etmiş olduğu Keşfü’z-zünûn, Neşrü’l-kebîr(H. 1167/M. 1753), Hülâsatü’l-vefâ ve Câmi’ü’s-sagir gibi eserlerden nüm-ayândır.

 

 

 

İsmail Orman, 21 nisan 2018