Yesârî Mustafa Efendi

Aslen Filibeli olan Yesârî Mustafa Efendi, beldesinde artan karışıklıklar netîcesinde küçük yaşta olduğu hâlde a’ilesi ile beraber Edirne’ye göçmüştür. Sıbyân mektebine devâm ettiği eyyâmda Mehmed Şerîf Hulûsî Efendi’den hüsn-i hat dersleri alarak icâzetine nâ’il olmuştur. Bu esnâda Bektâşî Târikatı’na intisâb ederek, tasavvûf terbiyyesi dahi almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra mürşîdinin tavsiyesine uyarak memleketine dönen Yesârî Mustafa Efendi, Târikat-ı Bektâşiyye’den Gâzî Baba Dergâhı’nın müstâhdemîninden olmuştur. Senelerce hizmetten sonra hilâfete nâ’il olmuş ve son zamanlarında tekkenin post-nişînliğine dahi getirilmişti. Ancak bu hâl üzere iken vefât etmiştir.

Bektâşî şeyhlerinden Misâlî Baba’nın Dîvân’ını H. 1302/M. 1884-1885 senesinde rık‘a ile istinsâh etmiş olan Yesârî Mustafa Efendi’nin, hafta günlerinde dergâh mürîdân ve bendegânına hüsn-i hat ta’lim ettirdiği bilinmektedir. Nitekim tilmizlerinden Ademzâde Seyyid Ahmed Efendi’nin ismi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Asar-ı Atika Müzayede, 18 Şubat 2012, s. 240.

 

İsmail Orman, 29 mart 2018