Yahya Vehbî Efendi

Devşirmelerden olan Yahya Vehbî Efendi, küçük yaşta dâhil olduğu bir paşa konağında tahsîl ve terbiyye görmüş, bu esnâda hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olduğu gibi, Laz Ömer Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. H. 1274/M. 1857 senesindeki vefâtında Eğrikapı hâricine defnedilmiştir.

Habib Efendi’nin “Büyük kıt‘ada kelâm-ı kadîmleri çokdur. Kasîrü’l-kame, latîf bir zât idi.” diyerek ahvâlini beyân ettiği Yahya Vehbî Efendi’nin, mâ’işetini mushâf-ı şerîf tahrîrinden çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktaysa da, eserine tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; Hat ü Hattâtân, s. 170.

 

İsmail Orman, 12 aralık 2017