Va’izzâde Mustafa Hilmî Efendi

Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan Vâ’izzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında, teberdârân-ı hâne-i hassa müstahdemlerinden olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Özel koleksiyonda H. 1291/M. 1874 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, Atatürk Kitaplığı’nda tarihsiz du’a mecmu’ası ile İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde de H. 1296/M. 1879 tarihli cüzleri vardır. Me’muriyetinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgul olan hattâtînden olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

AK, I, s. 14; İÜKAYK, s. 86; Bali Müzayede, 4 Nisan 2009, s. 165.

 

İsmail Orman, 19 ocak 2018