Üsküdârî Seyyid Alî Rızâ Efendi

Seyyid Mustafa Nûrî adlı bir zâtın oğlu olan Üsküdârî Seyyid Alî Rızâ Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir harhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı Abdurrahmân Tevfîk Efendi’den meşkettiği tesbit edilmiştir. Özel koleksiyonda bulunan H. 1280/M. 1864-1865 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğuna işâret etmektedir.

Ayrıca H. 1273/M. 1856-1857’de iri rık’a ile istinsâh ettiği Dîvân-ı Azbî Ankara’daki Millî Kütübhâne’de, H. 1276/M. 1859 senesinde ta’likle istinsâh ettiği, Esrâr Dede’nin Tezkîre-i Şu’arây-ı Mevleviyye adlı eseri İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde, H. 1275/M. 1858-1859’de yine ta’likle istihsâh ettiği Dîvân-ı Rûhî adlı eseri de Sermet Çifter Kütübhânesi’nde bulunan Üsküdârî Seyyid Alî Rızâ Efendi’nin hutût-ı mütenevvi’a da mâhir hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

SÇAKYK, s. 42; MKYK, VI, s. 233.

 

İsmail Orman, 4 şubat 2018