Trabzonî Abdullah Vehbî Efendi

H. 1258/M. 1842 senesinde Trabzon’da doğdu. Küçük yaşda hıfzını ikmâl ile beldesinin nâmlı hâfızları arasına girdiği gibi, Trabzon’un ma’rûf hattatlarından da aklâm-ı sitteyi meşketti. Eğitimini tekmîl eyledikten sonra oradaki muhtelif ibtidâ’î ve rüşdî mekteblerde hüsn-i hat dersleri veren Trabzonî Abdullah Vehbî Efendi, H. 1307/M. 1889-1890’da Trabzon Darü’l-mu’allimîni’ne hüsn-i hat ve ilm-i kıra’ât mu’allimi oldu. Nice zaman tedrîs-i ilimle meşgul oldukdan sonra H. 2 Muharrem 1329/M. 1 Ocak 1911 tarihinde vefât etti.

Aşinâlarının halîm, mütevazı ve çalışkan bir zât olduğunu naklettikleri Trabzonî Abdullah Vehbî Efendi, mekteb talebesine ders kitabı olmak üzere hazırladığı Usûl-ı İbtidâ’î adlı eseri H. 1309/M. 1891’de basılmışdır. Ayrıca Trabzon hattâtîninin meşâhirinden olduğu ve mesâ’îsinin hâricinde mushâf-ı şerîf istinsâhıyla meşgul olup kırk kadar nüsha-i mübâreke yazdığı menkûl ise de tesâdüf olunmamışdır. Ayrıca beldesinin nâmlı hâfızlarından olmakla, altmış kadar talebeye kıra’ât-ı Kur’aniyye’den icâzet verdiği bilinmektedir.

 

 

Kaynakça

Trabzon Milli Eğitim Tarihi, I, s. 76.

 

İsmail Orman, 18 mart 2018