Tozkoparanzâde Mehmed Efendi

Meşhur kemânkeşândan Tozkoparan Ahmed Ağa’nın neslinden olarak İstanbul’da doğmuş olan Tozkoparanzâde Mehmed Efendi, hüsn-i hattı Ramazân bin İsmâ’il’den meşkederek icâzet almış, hocasının sevgi ve muhabbetini kazanmakla, ona dâmâd dahi olmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra küttâbdan olup uzun müddet Silivrikapısı’ndaki Hadım İbrahim Paşa Cami Vakfı’nın kâtibliğini yapmıştır. H. 1111/M. 1701 senesinde, yine aynı yerdeki Azmîzâde Hâletî Mustafa Efendi Vakfı’nın kâtibliği de uhdesine verilmiş idi.

Bu hâl üzere iken H. 1125/M. 1714 yılındaki vefât ederek Silivrikapısı hâricine defnedilmiş olduğu bilinen Tozkoparanzâde Mehmed Efendi‘nin mezarı bugün mevcut değildir. Dâmâdzâde Süleyman Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiş olmakla beraber, yazısına henüz tesâdüf edilememiştir.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 27; Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 485-486; Hat ü Hattâtân, ss. 150-151; Türk Hattatları, s. 122; Meşhur Hattatlar, s. 120; BOA, İE.ENB.6/607.

 

 

 

İsmail Orman, 19 mayıs 2017