Topçu Ahmed Şükrî Efendi

Şumnu’da topçu neferâtından iken hüsn-i hatta heves ederek, Şumnu hattatlarının meşâhirinden Ahmed Zarîfî Efendi’nin talebesi Şa’bân Reşâd Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almış olduğu için hattâtîn meyânında “Topçu Ahmed Şükrî Efendi” ismiyle ma’rûftur.

İsmâ’il Zühdî Efendi’yi taklîden yazdığı elvâh, beldesini ziyâreti esnâsında Sultân Mahmud Hân-ı Sânî’nin takdîrini mûcîb olduğundan, bâ-irâde-i seniyye İstanbul’a nakledilerek, kitâbet hizmetiyle Topçu Ocağı’na alınan Topçu Ahmed Şükrî Efendi, bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

H. 1273/M. 1856 tarihli mushâf-ı şerîfi özel koleksiyonda bulunan Topçu Ahmed Şükrî Efendi’nin, tarihsiz bir Delâ’ilü’l-hayrât’ı Atatürk Kitaplığı’nda bulunmakta olup mesâ’îsinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgul olduğuna işaret etmektedir. Şîveli yazan hattatlardan olduğu muhâkkakdır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail orman, 5 mayıs 2018