Tokadî Alî Efendi

Mustafa Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak Tokat’ta dünyaya gelmiş olan Tokadî Alî Efendi, sıbyân mektebini memleketinde bitirdiği gibi hıfzını da ikmâl etmiş, daha sonra medrese tahsîli görmek üzere İstanbul’a gitmiştir. Burada iken hüsn-i hatta gönül vererek, “Deli” nâmıyla ma’rûf Âfif dâmâdı Seyyid Osman Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlayıp kısa zamanda ikmâl ederek icâzet almağa muvaffâk olmuştur.

Tahsilini tamamladıktan sonra sıbyân mekteblerinde ta’lim-i talebe ile meşgul olduğu anlaşılan Tokadî Alî Efendi’nin, bu hâl üzere iken vefât ettiği bilinmekteyse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. H. 1221/M. 1806 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i görülmüş olan hattatın Osman Efendi adlı bir tilmizi vardır.

 

Kaynakça

Kebecizâde; Nika Müzayede, 11 Haziran 2011, s. 107.

 

 

İsmail Orman, 15 kasım 2017