Tirevî Mehmed Hilmî Efendi

Aydın’ın Tire kasabasından olduğu için “Tirevî Mehmed Hilmî Efendi” ismiyle ma’rûftur. Hıfzını beldesinde tamamladıktan sonra medrese eğitimi almak üzere gittiği Kütahya’da Sâfîzâde Alî Rüşdî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra memleketine dönerek kitâbetle meşgul olmağa başlamış ve bu hâl üzere iken vefât etmişse de tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

H. 1280/M. 1863-1864 tarihli bir Kur‘ân-ı Kerîm’i Safranbolu’daki İzzet Mehmed Paşa Kütübhânesi’nde bulunan Tirevî Mehmed Hilmî Efendi’nin H. 1285/M. 1868-1869 senesinde yazdığı 25. mushâf-ı şerîfi özel koleksiyondadır. Mâ’işetini yazıdan çıkaran hattatlardan olarak, bir hayli nüsha-i mübâreke yâdigâr bıraktığı anlaşılmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

 

 

İsmail Orman, 12 şubat 2018