Teberdâr Ahmed Zühdî Efendi

Sarây-ı Atik teberdârlarından olup hüsn-i hattı ebû-Bekir Fehmî Ağa’dan meşkedenlerdendir. Mezkûr sarâyda nice zaman müstahdem kaldıktan sonra, H. 19 Rebi’ü’l-evvel 1311/M. 30 Eylül 1893 tarihinde Sarây-ı Atik teberdârlarının sülüs ve nesih meşk mu’allimliğine ta’yin edilmiş olan Teberdâr Ahmed Zühdî Efendi’nin vefât tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

H. 1267/M. 1850-1851 senesinde yazmış olduğu Kur‘ân-ı Kerîm’i görülmüş olan Teberdâr Ahmed Zühdî Efendi’nin, mesâ’îsinden arta kalan zamanda mushâf-ı şerîf kitâbetiyle meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

BOA, BEO.302/22613; Teşvikiye Satış, 28 Mart 2016.

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018