Tatar Hâfız İbrahim Hilmî Efendi

Ankaralı olan Tatar Hâfız İbrahim Hilmî Efendi, tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye girmiştir. Bu arada Kadırî Târikatı’na mensûb Havuzbaşı Dergâhı şeyhi Mehmed Velî Efendi’ye inâbet ederek hilâfet almış, daha sonra da Târikat-ı Rıfâ’î meşâyihinden Feyzullah Efendi’ye bağlanarak ondan da müstahlef olmuştur.

Derviş-meşreb tabi’âtı nedeniyle Üsküdâr’daki İnâdiyye Tekkesi’nde bir hücreye yerleşip haftanın belli günlerinde mürîdâna yazı dersi vermeye başlayan Tatar Hâfız İbrahim Hilmî Efendi, bir hayli hattat yetiştirdikten sonra H. 14 Şa’bân 1281/M. 12 Ocak 1865 tarihinde vefât ederek, mezkûr tekkenin hazîresine defnedilmiştir.

Hüsn-i hattın sülüs, nesih ve ta’lik kalemlerini Ankara hattâtîninden Osman Râkım Efendi’den meşketmiş olan Tatar Hâfız İbrahim Hilmî Efendi’nin, tarihsiz En‘âm-ı Şerîf’i Ankara’daki Millî Kütübhâne’de, yine tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’i de Safranbolu’daki Mehmed İzzet Paşa Kütübhânesi’nde bulunmaktadır. Mehmed Tâhir Vehbî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Asırlar Boyunca Üsküdar, I, s. 501; SDOU, II, s. 213 ve V, s. 112.

 

 

İsmail Orman, 18 mayıs 2018