Suyolcuzâde Mustafa Efendi

Osmanlı hat san‘atının mümtâz smâlarından biri olan Suyolcuzâde Mustafa Efendi’nin mufassâl terceme-i hâline aklâm-ı sitte hattatları meyânında yer vermiş idik. Ancak Şeyh Hamdullah vâdisinde fevkalade nesih hatla istinsâh etmiş olduğu elliden fazla sayıda Kur‘ân-ı Kerîm ve yüz civârında En‘âm-ı Şerîf vücûda getirmiş olması, kendisine bu bâbda da bir fasıl açmamızı zarurî kılmıştır. Nitekim hâlen Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan mushâf-ı şerîfi, bu alandaki kudretine delildir.

Şüphesiz âsârı ile haklı bir şöhret kazanmış olan Suyolcuzâde Mustafa Efendi, Hâfız Osman gibi, nesih hattını tekâmüle eriştirmiş bir üstâdı yetiştirmiş olmakla, Türk hat san‘atına fevkalade büyük bir hizmette bulunmuştur. Onun dışında Abdullah bin Hüseyin, Kasımpaşalı Alî Efendi, ebû-Bekir Efendi, Abdullah Efendi, Ömer bin İsmâ‘il, Osman bin Abdülbâkî, Ömer bin Mehmed, Mehmed bin Alî, Ahmed bin Mahmud, Ahmed bin İbrahim, Ca’fer Efendi gibi değerli Kur‘ân-ı Kerîm hattatlarının da ondan mücâz olduğu bilinmektedir.

 

Suyolcuzâde Mustafa Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattatîn, ss. 536-537; Devhâtü’l-küttâb, s. 73; Hat ü Hattatân, s. 155; Meşhur Hattatlar, s. 122; Sicill-i Osmanî, IV, s. 405; Türk Hattatları, s. 104; Hat Sanatı Tarihi, ss. 49; TYTK, IV, ss. 63-64; Eyüp Sultan Tarihi, II, s. 648.

 

İsmail Orman, 23 ağustos 2017