Şumnuvî Süleyman Vehbî Efendi

Sultân Mahmud Hân-ı Sânî’nin irâdesiyle Şumnu’da hüsn-i hat ta’lîmine me’mur edilen Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’den mücâz olan Şumnuvî Süleyman Vehbî Efendi, mâ’işetini mesâhif-i şerîfe tahrîrinden te’min eden hattâtîndendir. Ancak terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Yahyâ Efendi Türbesi’nde H. 1289/M. 1872 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan Şumnuvî Süleyman Vehbî Efendi’nin beldesinde bir hayli hattat yetiştirdiği menkûl olmakla beraber, İsma’il Şevkî Efendi’den gayrısının ismi tesbit edilememiştir.

 

 

 

Kaynakça

Şumnu Hattatları, s. 33; İÜKAYK, s. 75.

 

İsmail Orman, 24 ocak 2018