Şumnuvî Seyyid Hüseyin Hamdî Efendi

Alî Efendi nâmında bir zâtın oğlu olan Şumnuvî Seyyid Hüseyin Hamdî Efendi, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medrese tahsîline başlamıştır. Bu esnâda Târikat-ı Nakşibendiyye’ye duhûl eylediği gibi, İsmâ’il Zühdî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Me’zûn olduktan sonraki ahvâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamış, ancak meşâyihden iken H. 1257/M. 1841 senesi civârında vefât ettiği tesbit edilememiştir.

Bir çok hem-şehrîsi gibi müstensihlikle meşgul olan Şumnuvî Seyyid Hüseyin Hamdî Efendi’nin H. 1220/M. 1805-1806 tarihli mushâf-ı şerîfi Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde, H. 1219/M. 1804-1805 ve H. 1248/M. 1832-1833 tarihli kelâm-ı kadîmleri de özel koleksiyonda bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, II, s. 224; Kebecizâde; TSAYK, I, s. 378.

 

 

İsmail Orman, 24 mayıs 2018