Şumnuvî Seyyid Alî Rızâ Efendi

Şumnuvî Seyyid Alî Rızâ Efendi, İsmâ’il Zühdî Efendi’nin şâkirdânından olup hüsn-i hat ta’limi için Şumnu’ya gönderilen Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’den mücâzdır. Özel koleksiyonda bulunan tarihsiz hilye-i sa’adetinden, hocasına lâyık bir hattat olduğu anlaşılmakla beraber, terceme-i hâli hakkında herhangi bir ma’lûmât yoktur.

Öte yandan Sermet Çifter Kütübhânesi’nde bulunan H. 1275/M. M. 1858 tarihli Dîvân-ı Rûhî’den, hatt-ı ta’like de vâkıf olduğu anlaşılan Şumnuvî Seyyid Alî Rızâ Efendi’nin bu kalemdeki üstâdı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

SÇKAKYK, s. 42.

 

 

İsmail Orman, 22 nisan 2018