Şumnuvî Seyyid Abdurrahmân Tevfîk Efendi

Şumnuvî Seyyid Abdurrahmân Tevfîk Efendi tahsîlini ve ilk yazı meşkini beldesinde tamamlamış, medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da da, Laz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından Hâfız Ahmed Nazîfî Efendi’den yeni baştan sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır.

Me’zûn olduktan sonra bâ-imtihân müderris olarak Üsküdar medreselerinden birinde derse çıkmağa başlayan Şumnuvî Seyyid Abdurrahmân Tevfîk Efendi, hafta günlerinde de tâlib olanlara yazı meşkettirirdi. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Özel koleksiyonda bulunan H. 1254/M. 1838 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’inden boş zamanlarında kitâbetle meşgul olduğu olduğu anlaşılan Şumnuvî Seyyid Abdurrahmân Tevfîk Efendi’nin, hoş-nüvislerden olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Üsküdârlı Seyyid Alî Rızâ Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Asar-ı Atika Müzayede, 18 Şubat 2012, s. 208.

 

 

İsmail Orman, 12 nisan 2018