Şumnuvî Mehmed Alî Ulvî Efendi

Şumnulu’dur. Sıbyân mektebini bitirdikten sonra  İsma’il Zühdî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır Hocasının vefâtından sonra da, tilmizlerinden İsma’il Şevkî Efendi’ye devâm ederek, bilhassa nesihte mâhir bir hattat olan Şumnuvî Mehmed Alî Ulvî Efendi, beldesinde mushâf-ı şerif kitâbeti ile meşgul olan erbâb-ı hattandır. H. 1236/M. 1821 ve H. 1238/M. 1823 tarihli nüsha-i mübârekeleri görülmüş olup muhakkak daha başka nüsâhın istinsâhına dahi muvaffak olmuş idi.

 

 

İsmail Orman, 24 ocak 2018