Şumnuvî İsma’il Şevkî Efendi

Şumnuvî İsma’il Şevkî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında bir ma’lumât elde edilememiştir. Hüsn-i hattı evvelâ İsma’il Zühdî Efendi’den ve daha sonra da tilmizlerinden Süleyman Vehbî Efendi’den meşketmiştir. Özel koleksiyonda bulunan H. 1263/M. 1847 tarihli mushâf-ı şerîfi, beldesinde kitâbetle meşgul olduğuna işâret etmektedir.

Ayrıca Ankara’daki Millî Kütübhâne’de 50 numarada mukayyed bulunan, Bolu İl Halk Kütübhânesi’nden gelme tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’in de Şumnuvî İsma’il Şevkî Efendi’ye ait olduğu sanılmaktadır. Kendisi gibi müstensihlerden olan Şumnuvî Mehmed Alî Ulvî Efendi tilmizlerindendir.

 

 

 

Kaynakça

Şumnulu Hattatlar, s. 34.

 

İsmail Orman, 25 ocak 2018