Şumnuvî İbrahim Afîf Efendi

Şumnuvî İbrahim Afîf Efendi, hüsn-i hat ta’limi için beldesine gönderilen meşâhir-i hattâtînden İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin şâkirdlerinden Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. H. 1255/M. 1839 tarihli mushâf-ı şerîfinden beldesinde müstensihlikle meşgul olan değerli bir hattat olduğu anlaşılmaktaysa da, hâl tercemesi hakkında başka bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018