Şumnuvî Hâfız Alî bin Mehmed

Şumnuvî Hâfız Alî bin Mehmed küçük yaşta Kur‘ân-ı Kerîm’i hıfz ve ulûm-ı mütenevvi’ayı tahsîl eylemiştir. Ayrıca husûsî sûrette şi’ir ve edebiyât dersleri almış, aklâm-ı sitteyi ise İsmâ’il Zühdî Efendi’nin şâkirdânından olup hüsn-i hat ta’limi için beldesine gönderilen Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’den meşketmiştir.

Beldesinin nâmlı şâ’irlerinden olduğu bilinen Şumnuvî Hâfız Alî bin Mehmed’in vefât tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. Özel koleksiyonda bulunan H. 1253/M. 1837 ve H. 1254/M. 1838 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri, mâ’işetini yazıdan çıkaran hoş-nüvislerden olduğuna delâlet etmektedir. H. 1283/M. 1866 tarihli Kasîde-i Bürde’si görülmüş olup bu senelere erişmiş olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Burak Filateli, s. 25.

 

 

İsmail Orman, 27 nisan 2018