Şumnuvî Alî Ulvî Efendi

Hayatı hakkında Şumnulu olduğu dışında herhangi bir bilgi bulunmayan Şumnuvî Alî Ulvî Efendi, o beldenin meşhur hattatlarından Osman Râşid Efendi’den mücâzdır. Mevlevî Târikatı’nın müntesiblerinden olduğu bilinen hattatın bir mânsıbla geldiği İstanbul’da bazı kitâbet görevlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Nevşehir’deki Dâmâd İbrahim Paşa Kütübhânesi’nde H. 1269/M. 1852-1853 tarihli mushâf-ı şerîfi bulunan Şumnuvî Alî Ulvî Efendi‘nin neşredilen minyatür hilyesi, orta karar hattatlardan olduğuna delâlet etmektedir. İstanbul’daki Askerî Müze Kütübhânesi’nde bulunan H. 1285/M. 1868-1869 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’ini yazdıktan sonra vefât ettiği anlaşılmakla beraber tarihi ma’lûm değildir.

 

 

 

Kaynakça

AMYEK, s. 24; Mevleviliğin Son Yüzyılı, s. 414; Mevlevî Hattatlar, s. 127; Alif Art, 13 Aralık 2009, s. 78.

 

 

İsmail Orman, 13 şubat 2018