Süleyman Şükrî Efendi

Osman Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Sofya’da dünyaya gelmiş olan Süleyman Şükrî Efendi’nin, Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1257/M. 1841 tarihli mushâf-ı şerîfi(A. 7412) vardır. Ketebesinde Sâlih Tevfîkî Efendi’nin tilmizlerinden olduğunu beyân etmektedir. Beldesinde ta’lim-i talebe ve müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattandır. Sofya meşâyihinden Alî Ferdî Rıfâ’î tilmizlerindendir.

Kaynakça

İsmail Orman, 24 nisan 2018