Sofyevî İbrahim Şükrî Efendi

Sofyevî İbrahim Şükrî Efendi eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medrese tahsîli görmüş, me’zûn olduktan sonra bir müddet ilim tedrîsiyle meşgul olmuştur. Müddetini ikmâl eyledikten sonra ilmiyye sınıfına geçerek Anadolu kuzâtından olmuş, daha ziyâde taşra kadılıklarında istihdâm edildikten sonra vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Şi’ir ile de meşgul olduğu bilinen Sofyevî İbrahim Şükrî Efendi’nin hüsn-i hattın nesih kaleminde de mahâret sâhibi olduğu, Safranbolu’daki İzzet Mehmed Paşa Kütübhânesi’nde bulunan H. 1249/M. 1833-1834 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’inden anlaşılmaktadır. Aynı tarihde yazdığı bir diğer nüsha ise Süleymâniyye Kütübhânesi’nde bulunmaktadır. Hâlen Burdur İl Halk Kütübhânesi’nde bulunan, H. 1250/M. 1834 tarihli risâle mecmu’asını Alâ’iyye’de yazmış olması, bir müddet orada görev yaptığına işâret etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 30 mayıs 2018