Silleli İbrahim Şevkî Efendi

Mehmed Feyzî Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Konya’ya bağlı Sille Kasabası’nda dünyaya gelen Silleli İbrahim Şevkî Efendi, beldesinde müderris olarak görev yapmakta olan Halîl İbrahim Nesîb Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra beldesindeki Orta Mahâlle Mescidi’nin imâmetine ta’yin edilmiş, bi’l-âhare hitâbet hizmeti de uhdesine tevcîh edilmiştir.

Haftada bir gün de, mescidin yanındaki mektebin talebesine yazı dersleri veren Silleli İbrahim Şevkî Efendi, son zamanlarında felç geçirdiğinden vazîfelerinden ferâgât etmek zorunda kalmış ve bu hâl üzere iken H. 1328/M. 1910 senesinde vefât ederek, Sille’de Aşağı Mezarlık denilen mahâle defnedilmiştir.

Mir‘ât-ı Hattâtîn mü’ellifinin H. 3 Safer 1293/M. 1 Mart 1876 tarihinde ikmâl eylediği mushâf-ı şerîfini gördüğü Silleli İbrahim Şevkî Efendi’nin, H. 1266/M. 1850 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i de özel koleksiyondadır.

 

 

 

Kaynakça

Mir‘ât-ı Hattâtîn; Son Hattatlar; BOA, DH.SAİDd..137/191; Hattatlar Armağanı.

 

 

İsmail Orman, 29 mayıs 2018