Silleli Ahmed Şükrî Efendi

Konya’nın Sille Kasabası’nda ilim ve irşâd ile meşgul Mevlevî meşâyihinden Osman Hâkî Efendi’nin oğlu olarak orada doğmuş olan Silleli Ahmed Şükrî Efendi, hüsn-i hattı babasından meşkederek icâzet almış ve kısa zamanda terâkkî göstererek, beldesinin mümtâz hattatlarından biri hâline gelmiştir. Geçimini mushâf-ı şerîf ve risâle kitâbetinden sağlamış, bir hayli eser yâdigâr bıraktıktan sonra, H. 1277/M. 1860-1861 senesinde vefât ederek, Sille’deki Aşağı Mezarlık’a defnedilmiştir.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, s. 25.

 

 

İsmail Orman, 18 kasım 2017